top of page
OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.tec-nordia.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka TEC NORDIA d.o.o., Wickerhauserova 44, Zagreb, OIB 13607635740 (dalje u tekstu: TEC NORDIA d.o.o.) od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. TEC NORDIA d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
TEC NORDIA d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.tec-nordia.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke TEC NORDIA d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.
Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno TEC NORDIA d.o.o. na adresu e-pošte dpo@tec-nordia.hr . 
Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.tec-nordia.hr i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.tec-nordia.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.tec-nordia.hr.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.tec-nordia.hr.

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

TEC NORDIA d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.tec-nordia.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.tec-nordia.hr.
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.tec-nordia.hr.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.tec-nordia.hr TEC NORDIA d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, tvrtka i OIB samo za tvrtke. 
Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa TEC NORDIA d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa TEC NORDIA d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju TEC NORDIA d.o.o., a o čemu TEC NORDIA d.o.o. vodi zbirke o osobnim podacima.
Kupac daje suglasnost da TEC NORDIA d.o.o. može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. TEC NORDIA d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i TEC NORDIA d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga TEC NORDIA d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. TEC NORDIA d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja. 
TEC NORDIA d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe TEC NORDIA d.o.o. 
TEC NORDIA d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. 
Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, TEC NORDIA d.o.o. će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. 
TEC NORDIA d.o.o. potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. 
TEC NORDIA d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. 
TEC NORDIA d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
Voditelj zbirke osobnih podataka je TEC NORDIA d.o.o. 
Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:
a) naziv zbirke,
b) naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,
c) svrhu obrade,
d) pravni temelj uspostave zbirke podataka,
e) kategorije osoba na koje se podaci odnose,
f) vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
g) način prikupljanja i čuvanja podataka,
h) vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
i) osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,
j) naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,
k) naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.
U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

TEC NORDIA d.o.o., Zagreb, Wickerhauserova 44, OIB: 13607635740, tel.: 01/580 15 40, e-mail: dpo@tec-nordia.hr.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.
Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.
Korisnik web stranice www.tec-nordia.hr ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.tec-nordia.hr na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
1) dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
2) dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
3) omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
4) dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
5) dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
6) dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.
Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.tec-nordia.hr, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.
Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.tec-nordia.hr u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.
O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.tec-nordia.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, TEC NORDIA d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.
TEC NORDIA d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.tec-nordia.hr, unaprijedilo rad web stranice www.tec-nordia.hr, stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice www.tec-nordia.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.
Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga TEC NORDIA d.o.o. i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

 

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke TEC NORDIA d.o.o. daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.
Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

TEC NORDIA d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati TEC NORDIA d.o.o. slanjem e-poruke na dpo@tec-nordia.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.
TEC NORDIA d.o.o. preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

 

ZAŠTITA PODATAKA

TEC NORDIA d.o.o. iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.tec-nordia.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

 

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje TEC NORDIA d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.tec-nordia.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.tec-nordia.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, TEC NORDIA d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. TEC NORDIA d.o.o. nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

 

OSTALI PODACI

Osim osobnih podataka, TEC NORDIA d.o.o. može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje TEC NORDIA d.o.o. omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka TEC NORDIA d.o.o.  saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

 

PRIVATNOST KORISNIKA

Prema zakonu Europske unije, TEC NORDIA d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.tec-nordia.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.
Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju TEC NORDIA d.o.o. da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.
Kako se kolačići (cookies) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, TEC NORDIA d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića - engl. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. TEC NORDIA d.o.o. je obvezno prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.tec-nordia.hr korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

 

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvori istu web stranicu, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava TEC NORDIA d.o.o. da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik  navedeno omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

bottom of page